วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้บริโภค หมายถึง !!!

“บริโภค” หมายถึง กิน เสพ ใช้ สิ้น เปลือง ใช้สอย
ดังนั้นคำว่า “บริโภค” จึงมิได้หมายถึง  “กิน” อย่างเดียว แต่มีความหมายรวมถึง การจับจ่าย ใช้สอย การซื้อสินค้าและบริการต่างๆด้วย ตัวอย่างการบริโภคในเรื่องของการบริการ เช่น การรับการรักษาในโรงพยาบาล สถานีอนามัย โดยสารรถ โดยสารเรือ ตัดผม เป็นต้น
“ผู้บริโภค” หมายถึง “คนทุกคน” ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิง คนมั่งมีหรือคนจน คนดีหรือคนเลว คนปกติ หรือ คนป่วยไข้ คนทุกอาชีพล้วนเป็นผู้บริโภคทั้งสิ้น นอกจากนี้นิติบุคลเช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็จัดว่าเป็นผู้บริโภค เพราะต้องซื้อสินค้าใช้สินค้า ซื้อบริการและใช้บริการเช่นเดียวกัน 
“สินค้า” หมายถึง สิ่งของที่ผลิต หรือ มีไว้เพื่อจำหน่าย เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยา บ้าน รถยนต์ เป็นต้น
“บริการ” หมายถึง การรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือ การให้ใช้ หรือ ให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน ตัวอย่างเช่น การตรวจรักษาในโรงพยาบาล (บริการทางการแพทย์) แท็กซี่รับจ้าง(บริการทางการขนส่ง) เช่าห้องพักในโรงแรม (บริการที่พัก) ส่งพัสดุไปรษณีย์ (บริการทางการสื่อสาร) เป็นต้น
“การคุ้มครองผู้บริโภค” หมายถึง การปกป้องดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และ ประหยัด  จากการบริโภคสินค้าและบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น